CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Spec­jal­izu­jemy się w kom­plek­sowym zaopa­try­wa­niu biur we wszelkiego rodzaju artykuły, urządzenia i mate­ri­ały eksploat­a­cyjne, niezbędne do codzi­en­nej pracy w biurze.

NASZA OFERTA

Dłu­go­let­nie doświad­cze­nie poz­woliło nam zop­ty­mal­i­zować naszą ofertę i pro­ponować naszym klien­tom tylko sprawd­zone, przetestowane i nieza­wodne pro­dukty zachowu­jąc przy tym atrak­cyjne ceny.

PRO­FESJON­ALNE DORADZTWO

Lata doświad­czeń poz­woliły nam zdobyć niezbędną wiedzę by zostać pro­fesjon­al­nym i nieza­wod­nym part­nerem dla naszych klien­tów, którzy są dla nas zawsze najważniejsi. Dzięki dłu­go­let­niej obec­ności na rynku i bardzo sze­roko rozwinię­tym kon­tak­tom hand­lowym jesteśmy w stanie zre­al­i­zować nawet najbardziej niety­powe zamówienia, a nasza doświad­c­zona i świet­nie wyszkolona kadra zapew­nia pro­fesjon­alne doradztwo w zakre­sie doboru rozwiązań dos­tosowanych do indy­wid­u­al­nych potrzeb każdego klienta.

Nasza oferta to pow­iązanie atrak­cyjnych cen z najwyższej jakości pro­duk­tami i pro­fesjon­alną, nieza­wodną obsługą uzu­pełnioną o niekończące się nigdy pro­mocje zarówno dla naszych stałych jak i nowych klien­tów. Zau­fało nam już setki klien­tów, postrze­ga­jąc naszą firmę jako god­nego zau­fa­nia part­nera w biznesie.

ZAPRASZAMY!

CENTRUM 3A SP. z o.o.

ul. Zagórowska 3A, 62500 Konin
tel./fax. 63 243 84 56
sklep@biuro3a.pl