Regulamin

I. Informacje ogólne

 1. Właścicielem sklepu www.biuro3a.pl jest CENTRUM 3A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS. 0000348009. NIP. 6652929966. REGON. 301343840. Adres siedziby. Zagórowska 3A, 62-500 Konin, Polska.

 2. Korzystanie ze Sklepu Biuro 3a oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zasad zawartych w Polityce Prywatności.

II. Słowniczek

 1. SprzedawcaCENTRUM 3A SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS. 0000348009. NIP. 6652929966. REGON. 301343840. Adres siedziby. Zagórowska 3A, 62-500 Konin, Polska.

 2. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, prowadząca zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie dalszej odsprzedaży zakupionego u Sprzedawcy towaru ( np. hurtownia, sklep, biuroserwis itp.), nie będący odbiorcą końcowym

 3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Biuro 3a) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

 5. Towar - rzecz ruchoma, prezentowana na Sklepie Biuro 3a, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określona w zamówieniu.

 6. Odbiorca końcowy - odbiorca dokonujący zakupu towarów na własny użytek.

III. Zasady składania zamówień

 1. Zamówień on-line należy dokonywać poprzez formularz zamówieniowy (koszyk).

 2. Zamówienia przyjmowane są w trybie: 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia, które spłyną po godzinie 16 w dniu roboczym, w niedzielę lub w święto, będą realizowane w następnym dniu roboczym. Przy obliczeniu terminu otrzymania przesyłki należy zsumować czas realizacji zamówienia oraz czas dostawy zamówienia.

 3. Każdy towar posiada określony termin realizacji zamówienia. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wykonywane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie terminu realizacji najdłuższego z podanych. Jeżeli czas realizacji jest dłuższy niż podany na Sklepie Biuro 3a, Sprzedawca kontaktuje się elektronicznie lub telefonicznie z Klientem w celu poinformowania o terminie realizacji i dalszym trybie realizacji zamówienia przez klienta.

 4. Ceny sprzedaży podane przy produktach określone są w złotówkach. W Sklepie podane są zarówno ceny netto, jak i ceny brutto (zawierające podatek VAT). Dla stron wiążąca jest cena brutto widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta.

 5. W przypadku zmiany ceny o której mowa w ust.4 Sklep Biuro 3a poinformuje Klienta o tym fakcie

 6. W przypadku braku towaru w ofercie internetowej, klient ma możliwość telefonicznego zamówienia towaru w Dziale Zamówień firmy Biuro 3A.

 7. Zmiany w zamówieniu mogą być dokonywane do momentu wystawienia faktury.

 8. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem Biuro3a jest telefon: +48 63 243 84 56

 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się na stronach sklepu, bez podania przyczyn.

 10. Oferty promocyjne Sprzedawcy mogą być ograniczone czasowo i ilościowo. Decyduje kolejność składania zamówień. Sprzedawca może wycofać promocję bez podania przyczyn.

 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyn.

 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen bez wcześniejszego uprzedzenia.

IV. Rejestracja nowych Klientów

 1. Podczas pierwszej rejestracji Klient wypełnia formularz rejestracyjny.

 2. Klient przedstawia Sprzedawcy następujące dokumenty: NIP, REGON, KRS lub Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności Gospodarczej.

 3. Klient akceptując warunki „Regulaminu zakupów on-line” wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe naszych klientów są przechowywane w zbiorze danych Centrum 3A sp. z o.o. z siedzibą przy, ul. Zagórowska 3A, 62-500 Konin.

 4. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby Sprzedawcy i przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej, realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, poprawienia, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz sprzeciwu, który należy zgłosić w siedzibie Sprzedawcy. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych zostały zawarte w Polityce prywatności na stronie Sklepu Biuro 3a.

 5. Sprzedawca i zespół Sklepu Biuro 3A dokładają wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta.

 6. Po aktywacji przez Sprzedawcę konta Klient może rozpocząć proces zamawiania towarów.

 7. Klient zobowiązuje się do podania osób upoważnionych do odbioru towarów, podpisywania i odbierania faktur.

 8. Dopóki Klient pisemnie nie wycofa pełnomocnictwa, w pełni odpowiada za wszystkie operacje dokonane na Sklepie Biuro 3a przez pełnomocnika.

 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo, a Odbiorca końcowy, rejestrując się na Sklepie, wyraża zgodę na przekazanie jego danych do podmiotów współpracujących ze Sprzedawcą, w celu jego dalszej obsługi.

V. Wysyłka towarów

 1. Zamówiony towar dostarczany jest pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówień za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poprzez odbiór własny.

 2. Termin dostawy zamówionych towarów wynosi od 24 godzin do 2 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia i jest uzależniony od trasy dostaw.

 3. Dokładne warunki transportu i dostawy dostępne są w Dziale Obsługi Klienta pod nr tel. +48 63 244 58 31.

 4. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie będące rezultatem pracy kuriera.

 5. Za datę zakończenia dostawy uznaje się datę wystawienia faktury VAT.

VI. Płatności i zapłata za towar

 1. Płatność za zamówiony towar jest dokonywana w trybie: przedpłata za towar, za pobraniem lub przelewem, zgodnie z ustalonymi zasadami współpracy.

 2. Koszty dostawy towarów określone zostały w Warunkach Dostawy .

VII. Reklamacje

 1. Klient jest zobowiązany do dostarczenia na koszt Klienta reklamowanego towaru:

  1. osobiście do siedziby Sprzedawcy - Dział Reklamacji, Konin Ul. Zagórowska 3a, 62-500 Konin wraz z dowodem zakupu, kartą gwarancyjną i wypełnionym drukiem reklamacyjnym

  2. wysyłając reklamowany towar do Działu Reklamacji na adres Sprzedawcy (j.w.) wraz z opisem przyczyny reklamacji, kserokopią dowodu zakupu i kartą gwarancyjną.

 2. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru.

 3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko w przypadku zgłoszenia uszkodzenia towaru oraz braku towarów przewoźnikowi w momencie odbioru towaru. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z przewoźnikiem protokołu reklamacyjnego.

 4. Druk reklamacyjny - pobierz w formacie DOC lub PDF.

 5.  Druk reklamacyjny można wysyłać poprzez:  
  1. adres email reklamacja@biuro3a.pl

VIII. Zwroty

 1. Dokonując zwrotu towaru Klient dla przyśpieszenia procedury powinien przesłać na adres email:
  reklamacja@biuro3a.pl  oraz sklep@biuro3a.pl  oświadczenie o odstąpieniu od umowy i woli zwrotu
  towaru, w którym poda: dane nabywcy, dane identyfikacyjne faktury VAT, dokładny adres (ulica, numer domu, kod, miejscowość), nazwę i ilość towarów, które są zwracane najpóźniej dwa dni od daty otrzymania dostawy).

 2. Klient wraz z przesłaniem zwracanego towaru do siedziby Centrum 3A sp. z o.o. zobowiązany jest przesłać pisemną specyfikację zwracanego towaru oraz zawierający ww. dane - pobierz w formacie DOC lub PDF.

 3. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania. Dokonując zwrotu towaru Klient powinien zwrócić go wraz z oryginalnym opakowaniem producenta, a także instrukcjami oraz wszelką inną dokumentacją załączoną do produktu.

 4. Klient zobowiązany jest do odesłania towaru niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o
  odstąpieniu od umowy jego zakupu (poprzez wysłanie informacji email zgodnie z danymi jak w pkt. 1), jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia tego oświadczenia.

 5. Towar oznaczony na stronach sklepu jako komplet lub zestaw, należy odesłać w całości. Nieskuteczne jest odstąpienie Klienta i odesłanie tylko poszczególnych elementów składających się na komplet lub zestaw.

 6. Towar oznaczony na stronach sklepu jako "produkt na zamówienie" nie podlega
  zwrotowi!

 7. Sprzedawca po zapoznaniu się ze zwracanym towarem wystawia proformę, zawierającą wykaz zwracanych towarów. Klient może zgłaszać ewentualne uwagi w ciągu 24 godzin od wystawienia proformy. Po upływie 24 godzin oraz braku uwag Sprzedawca wystawia korektę zgodną z proformą.

IX. Gwarancja

 1. Warunkiem uznania gwarancji jest kontrola opakowania pod kątem uszkodzeń przed potwierdzeniem odbioru przesyłki z poczty lub od kuriera. Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w trakcie dostawy. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia i istnieje prawdopodobieństwo uszkodzenia towaru należy odmówić jej przyjęcia i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się niezwłocznie ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest warunkiem koniecznym do uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

 2. Gwarancja oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, jeśli produkt został uszkodzony mechanicznie, na skutek niewłaściwego użytkowania lub transportu.

 3. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.

X. Pozostałe informacje

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku z późn. zmianami o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) klient ma prawo zwrócić sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym zakupił nowy towar. Klienci chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie sprzętu na własny koszt na adres siedziby sklepu.

 2. Wszelkie znaki towarowe są znakami zastrzeżonymi ich producentów.

 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a klientem, zostaje poddane sądowi właściwemu miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

XI. Ochrona Danych Osobowych

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.

 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych, zawarcia Umowy Sprzedaży lub dokonania Rezerwacji.

 3. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

 4. Dane Osobowe Klienta udostępnione w ramach Sklepu Internetowego lub uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w Internecie i za pośrednictwem Aplikacji, będą przetwarzane przez Sprzedawcę w konkretnych, określonych celach wskazanych w ramach poszczególnych formularzy w ramach Sklepu Internetowego oraz opisanych w ramach Polityki Prywatności dostępnej w Sklepie Internetowym.

 5. Klientowi co do zasady, w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.